Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro voor 40 docenten

Het NRO kent namens het ministerie van OCW 40 bevlogen docenten een Comenius Teaching Fellow-beurs van 50.000 euro toe. Hiermee kunnen zij in hun eigen onderwijspraktijk een kleinschalige innovatie doorvoeren. De 40 nieuwe Teaching Fellows treden toe tot het ComeniusNetwerk.

Comeniusprogramma

Het Comeniusprogramma wordt uitgevoerd door het NRO en stelt docenten in staat om hun visie op onderwijs in de praktijk te brengen. Door toe te treden tot het ComeniusNetwerk kunnen zij hun kennis en ervaring delen. Het hele hoger onderwijs kan zo profiteren van de vernieuwingen die dankzij het Comeniusprogramma tot stand komen.

De komende jaren zal het Comeniusprogramma uitgroeien tot een programma dat jaarlijks een breed scala aan onderwijsinnovaties mogelijk maakt. Door excellent en bevlogen docentschap zichtbaar te waarderen, wil de overheid nadrukkelijk ook een bijdrage leveren aan meer gevarieerde carrières van docenten en onderzoekers op hogescholen en universiteiten.

Binnen het Comeniusprogramma zijn er drie soorten beurzen. Per beurs gelden verschillende eisen aan het dienstverband, de positie en de ervaring van de hoofdaanvrager.

  • Teaching Fellows, voor een innovatie binnen één cursus of onderwijsonderdeel (50.000 euro)
  • Senior Fellows, voor innovatie binnen een gehele opleiding of faculteit (100.000 euro)
  • Leadership Fellows, voor een innovatie gericht op één of meerdere faculteiten, of een hele instelling (500.000 euro)

Thema’s

Er kon in deze ronde ingediend worden voor de volgende thema’s:

  • Inclusief onderwijs
  • Bildung en identiteitsvorming
  • Verbinding met de samenleving
  • Vrije thema – de gehele breedte van De Waarde(n) van weten

De minister heeft de thema’s voor 2021 bekend gemaakt. Begin juni staan de calls for proposals online. De deadlines voor het indienen van intentieverklaringen zijn begin september.

Samenvattingen Teaching Fellows 2020 alfabetisch op thema

Ahmed, H.I.A.A. (UL)
Including heritage learners in Arabic language courses
Arabische taalcursussen maken deel uit van bachelor- en mastervereisten in Midden-Oostenstudies, Arabische en internationale studies. Ze zijn bedoeld voor studenten met beperkt of geen contact met de taal of cultuur. Een aanzienlijke minderheid in die programma’s zijn erfgoedleerders, studenten met veel Arabische taal- en cultuurervaring. Die studenten voelen zich in de cursussen vaak buitengesloten en ‘leren’ vaardigheden die ze al bezitten. Dit project werkt aan inclusieve taalprogramma’s en ontwerpt cursussen en leermaterialen die aansluiten bij de behoeften van erfgoedleerders.

Bijl, H.J. (Hogeschool Utrecht)
Zelf-adaptief oefensysteem voor betere aansluiting bij voorkennis student
Aan de HU studeren studenten met veel verschillende achtergronden. Denk aan opleidingsniveau, afkomst en levensfase. Les- en oefenmateriaal zijn echter vooral afgestemd op de ‘gemiddelde student’. Docenten besteden veel tijd aan het begeleiden van juist die studenten die daar buiten vallen. Het plan is om een platform te ontwikkelen dat per vaardigheid, via machine learning-algoritmen, bijhoudt hoe ver studenten gevorderd zijn. Vervolgens krijgen de studenten op-maat-gesneden oefenopgaven. Dit platform wordt eerst ontwikkeld voor een enkel vak binnen de opleiding werktuigbouwkunde en later uitgebreid naar andere vakken.

Borst, A. (De Haagse Hogeschool)
Taalontwikkelend lesgeven voor inclusiviteit en studiesucces
In het hoger onderwijs presteren mbo’ers en studenten met een (niet westerse) migratie-achtergrond minder. Bij verpleegkunde-opleidingen leidt dat tot een hoge uitval. Aannemelijk is dat taalvaardigheid een grote rol speelt. De hbo-V wil met behulp van taalontwikkelend lesgeven de taalvaardigheid integreren in de opleiding. Vernieuwend element is het samenbrengen van de leerlijnen Medische Biologie en Klinisch Redeneren. Een verpleegkundedocent en een biologiedocent voeren de herontworpen lessen samen uit. Deze aanpak vergroot de inclusiviteit van het onderwijs en het studiesucces.

Flipsen, S.F.J. (TUD)
Handle with care. Shaping multi diverse design teams
In de masteropleiding Interactive Product Design van Industrieel Ontwerpen is het aantal buitenlandse studenten aanzienlijk toegenomen. Ook zijn de vooropleiding en het kennisniveau diverser geworden. De Technische Universiteit Delft wil de studenten via Theory U een praktische basis geven in omgaan met individuele verschillen in internationale designteams en innovatieve ontwerpprojecten. De universiteit ontwikkelt hiervoor onderwijsmaterialen en een coachingstraject. Drie instrumenten meten de effectiviteit van deze aanpak: Scorion (vooraf), de Performance Dashboard (tijdens het project) en individuele- en groepsreflecties (achteraf).

Jong, C. de (De Haagse Hogeschool)
CarE, community netwerkplatform Caribisch-Nederlandse studenten
Voor veel Caribisch-Nederlanders is het vanzelfsprekend dat ze na het behalen van een havo- of mbo-diploma gaan studeren in Nederland. Van de groep die jaarlijks op de HHS start, behaalt twaalf procent het diploma. Om hun studiesucces en welzijn te vergroten heeft het Lectoraat Inclusive Education CarE opgezet. Dat is een holistisch en integraal programma ingericht vanuit de achtergrond van deze studenten. Elementen zijn uitbreiden sociale vangnet, leren tijdig hulpvragen te stellen en wennen aan de Nederlandse taal en cultuur.

Joret, B. (UvA)
De Film Club
Het aantal studenten in de bacheloropleiding Media Studies is aanzienlijk gestegen. Bovendien neemt de diversiteit van de populatie toe. Dat beperkt de mogelijkheden voor studentgericht onderwijs en begeleiding. De Film Club wil op een educatief verantwoorde manier ruimte creëren, door middel van filmdebatten, om de interculturele sensitiviteit tussen studenten onderling – en tussen studenten en docenten – te vergroten. Naast de reguliere onderwijsvormen komt een laagdrempelige leeromgeving. Als offline ontmoetingsplek zal die tegemoetkomen aan de groeiende vraag naar sociale cohesie.

Kavatsyuk, O.O. (RUG)
Gender inclusive education in the mathematics classroom
Meisjes blijken net zo goed te zijn als jongens in Science, Technology, Engineering en Mathematics (STEM). Maar beduidend minder meisjes dan jongens kiezen voor STEM-profielen en -studies aan middelbare scholen en universiteiten. De Rijksuniversiteit Groningen onderzoekt hoe alle studenten (m/v) kunnen worden aangemoedigd om hun wiskundetalenten te verkennen. Studenten en experts beogen harde aanbevelingen te doen over pedagogische methoden voor inclusieve wiskundelessen. Daarmee kan de universiteit de bestaande cursus opnieuw ontwerpen, in overeenstemming met inclusieve klassenvereisten.

Schuman, J. (Hogeschool Utrecht)
Inclusie. Meer dan het omgaan met verschillen
De masteropleiding Educational Needs is ingrijpend vernieuwd, zodat de inhoud aansluit op maatschappelijke en onderwijskundige vraagstukken rondom diversiteit en inclusie. Desondanks vinden studenten – gekwalificeerde en ervaren onderwijsprofessionals – het lastig om theoretische concepten over diversiteit en inclusie te verbinden met hun beroepspraktijk. Om die kloof te dichten, ontwerpen docenten en studenten innovatieve en interactieve gedragsexperimenten, zodat ze een persoonlijke visie kunnen ontwikkelen voor een inclusieve pedagogiek. De focus ligt op risico’s en effecten van uitsluiting en kansenongelijkheid voor alle leerlingen.

Bender, M. (UvT)
Training 21st century skills by harnessing horizontal and vertical asymmetries in expertise and diversity across the curriculum
Masterstudenten hebben beperkte mogelijkheden om hun expertise toe te passen; en dan nog meestal binnen de eigen groep. Nederlandse en internationale bachelorstudenten hebben nauwelijks interactie met elkaar. Een creatieve oplossing is het aanbieden van een structurele combinatie van verticale (master/bachelor) en horizontale (bachelor/bachelor) interactie tussen de bacheloropleidingen en een masteropleiding. Oefeningen stellen bachelorstudenten in staat interculturele basisvaardigheden op te bouwen. Masterstudenten geven deze oefeningen, zodat ze hun interculturele vaardigheden en expertise voor groepsbeheer kunnen toepassen en ontwikkelen.

Ehrhardt, D.W.L. (UL)
Personalising skills learning. Using a skills journal to enhance student self-directed learning and deliberate practice
Overdraagbare vaardigheden worden steeds meer erkend als hoekstenen voor persoonlijke ontwikkeling. Dit project implementeert, evalueert en verspreidt een methode voor het aanleren van vaardigheden met behulp van ‘skills journals’ aan het Leiden University College. Zo kunnen studenten een gewoonte ontwikkelen van zelfgestuurde, weloverwogen vaardigheidspraktijken om de verwerving van vaardigheden te verbeteren. In de skills journal houden studenten hun persoonlijke, op vaardigheden gerichte leerdoelen bij en de feedback die ze ontvangen.

Harms, R. (UT)
Technology entrepreneurship. Identity development course support with a mobile app
Wanneer STEM-studenten (Science, Technology, Engineering en Mathematics) technisch talent combineren met ondernemerschap, kunnen ze de wereld verbeteren. Voorbeelden zijn de commercialisering van lab-on-a-chip voor geïndividualiseerde kankertherapieën of microsatellieten voor aardobservatie. Een belangrijk doel van het Nanotechnology Design Project is het creëren van deze combinatie van techniek en ondernemerschap. Daarvoor zijn innovatieve leeractiviteiten nodig, gericht op de ontwikkeling van de technologie voor ‘ondernemende identiteitsaspiratie’. Die leeractiviteiten worden samen met de studenten ontwikkeld, ondersteund door een applicatie.

Horst, J. ter (Hogeschool van Amsterdam)
Life skills ontwikkeling en coaching. Samen werken aan (studie)succes en stressbestendigheid
Het hoger onderwijs brengt studenten vaardigheden bij, zodat ze kunnen functioneren in de snel veranderende wereld. Vaardigheden die zijn te vatten onder de term life skills. Voorbeelden zijn het maken van weloverwogen keuzes en goed omgaan met verandering en stress. Samen met studenten en het werkveld ontwikkelt de HvA een aanvullende leslijn, afgestemd op de neuropsychologische ontwikkeling en behoeften van studenten, en op de behoeften van het werkveld. Daarna volgt de ontwikkeling van een coachingslijn voor de opleiding Creative Business.

Oosterwegel, J.H. (UU)
Autonomie Duurzaam Eigen Maken (ADEM). Een handleiding voor jezelf
Veel studenten worstelen met verwachtingen waaraan zij menen te moeten voldoen. Doel van dit project is studenten controle over hun studieloopbaan te laten ervaren door stapsgewijs en concreet aan te geven hoe zij zichzelf en hun ervaringen zo kunnen structureren, dat zij zich autonoom en veerkrachtig voelen. Naar verwachting versterkt dit hun functioneren, welbevinden en studiesucces. Er komt een leergang autonomie-ontwikkeling, waarin inzichten uit de ontwikkelingspsychologie en persoonlijkheidspsychologie – in het bijzonder identiteitsontwikkeling en autonomie – worden vertaald naar de onderwijssituatie.

Os, G.S. van (Hogeschool van Amsterdam)
Toekomstplannen van afstudeerders. Toekomstgericht werken met bestuurskundestudenten
In de bachelor Bestuurskunde worden studenten opgeleid om uiteenlopende rollen te vervullen in het openbaar bestuur. In hun laatste studiejaar maken studenten een toekomstplan. Voor een betere voorbereiding daarop heeft de HvA, samen met onderzoekers van het Speerpunt Urban Management, een experiment opgezet. Daarin kregen studenten projectlessen ‘storytelling’ om na te denken over hun verleden, heden en toekomst. Deze creatieve en mondelinge aanpak lijkt tot betere toekomstplannen te leiden. Dit experiment gaat de HvA nu verder uitzetten binnen de opleiding.

Terpstra, O. (Hogeschool Utrecht)
Een observatietool voor studentleraren om te reflecteren op gepersonaliseerd leren
Er zijn steeds meer vernieuwingsscholen waar leerlingen een persoonlijke leerroute volgen. Deze scholen voor vo en mbo vragen van studentleraren bekwaamheid in het begeleiden van leerlingen bij hun ontwikkeling in bildung, burgerschap, 21ste-eeuwse vaardigheden en praktisch en theoretisch leren. Instituut Archimedes gaat, samen met de vernieuwingsscholen, een leerroute ontwikkelen om aanstaande leraren daarop voor te bereiden. Er komt een observatietool (een webapplicatie), die aansluit bij de benodigde vaardigheden. Met de tool kunnen studentleraren ook sturing geven aan hun eigen ontwikkeling.

Zande, E.L.R. van der (Hogeschool Utrecht)
‘Het narratief zelfportret’ als educatief model voor verdieping van persoonsvorming in een (ped)agogische opleiding
Leerteamleren op de pabo is gericht op ontwikkeling van zelfreflectie en waardenbewuste professionalisering. Doel is bewustwording van persoonlijke waarden en deze leren verbinden met de professionele identiteit. Veel pabo-studenten ervaren ‘het narratief zelfportret’ teveel als extra taak. Met spel- en werkvormen in een innovatieve toolbox wil de HU perspectiefwisseling op de werkelijkheid stimuleren. Studenten worden zich bewust van waar ze zelf staan, en waar de ander. In dit creatief ontwikkelproces werken studenten, docenten en het werkveld samen.

Diesfeldt, P. (TUD)
Bouwflix, een ‘under construction’ videoplatform
Docenten, studenten en de bouwpraktijk ervaren een kloof tussen de architect aan het bureau en de vakman en vakvrouw op de bouwplaats. Bouwflix, een onlineplatform met timelapse-video’s van bouwprojecten en video’s van productieprocessen in fabrieken, moet de praktijk naar de student brengen. Eerste- en tweedejaarsstudenten kunnen Bouwflix gaan gebruiken tijdens colleges, bij het maken van analyses en het leren voor tentamens. Bouwflix biedt tevens een platform voor het werk van masterstudenten bouwtechnologie.

Gresnigt, J. (Hogeschool Utrecht)
SDGs bij HBO-ICT. Van intentie naar integratie
Het hoger beroepsonderwijs moet ict-studenten opleiden die bijdragen aan duurzame ontwikkeling, zoals beschreven in de Sustainable Development Goals (SDGs). In dit project ontwikkelt de HU good-practices van hoe SDGs geïntegreerd kunnen worden in het ict-onderwijs. Het levert inzichten op in wat het effect daarvan is op de studenten, docenten en opdrachtgevers. Het innovatieve karakter zit in het toepassen van de SDGs in een ict-onderwijscontext, die aansluit bij de belevingswereld van de IT’er en gebruik maakt van tools uit aanpalende gebieden.

Kamp, I. (Hogeschool van Amsterdam)
Provocatypes als onderzoeksmethode voor een mooie toekomst
Naast het ontwikkelen van prototypes zouden toekomstige ontwerpers van digitale interactieve producten moeten leren om provocatypes te ontwerpen. Provocatypes verbeelden mogelijke oplossingen voor grote maatschappelijke problemen, zetten aan tot nadenken en lokken een dialoog uit over wat een mooie toekomst is. De HvA ontwikkelt daarom een onderwijsmodule die studenten leert een provocatype te maken, en helpt om in gesprek te gaan met mensen buiten de opleiding. Het resultaat is digitale interactieve producten die bijdragen aan een mooie wereld voor iedereen.

Kamp-Alons, G.C. van der (RUN)
Een tweesnijdend zwaard. Onderwijs-gerelateerde beroepsoriëntatie in de bachelor Politicologie
De onderwijsvernieuwing is een leerlijn onderwijs – beroepsoriëntatie die het bachelorstudenten Politicologie mogelijk maakt een beter geïnformeerde en duurzamer keuze te maken voor het onderwijsvak. De leerlijn integreert de beroepsoriëntatie in het reguliere curriculum en introduceert een keuzevak. Daarin ontwikkelen studenten samen met vo-docenten Maatschappijleer thematische lessenreeksen en geven deze ook. De werkvorm van educatieve onderzoekslabs zorgt tevens voor een win-winsituatie: studenten nemen deel aan het lab als keuzevak, terwijl docenten deelnemen in het kader van nascholing.

McGonagle, T.E. (UvA)
From mastering to making media law educational materials
Meesterschap betekent dat je op de hoogte bent van educatieve materialen en ze kunt onderwijzen, en dat je ze kunt ontwerpen en ontwikkelen. Het project zal masterstudenten die gespecialiseerd zijn in internationaal mediarecht opleiden en begeleiden, zodat ze een reeks audiovisuele en digitale leermiddelen kunnen ontwerpen. Verder wil het studenten voorzien van de unieke combinatie van pedagogische en communicatieve vaardigheden die nodig zijn om als pioniers te fungeren in de productie van leermiddelen voor leeftijdsgenoten en de bredere gemeenschap.

Meijer, J.F. (Hogeschool van Amsterdam)
Let’s talk about sex
Professionals in de jeugdhulpverlening, kinderopvang of het onderwijs ervaren handelingsverlegenheid in gesprekken met kinderen en jongeren over seksualiteit. De opleiding Pedagogiek wil studenten daarop beter voorbereiden. Het regelmatig oefenen van open gesprekken met kinderen en jongeren over seksualiteit, blijkt niet afdoende. Een fundamentele onderwijsinnovatie bestaat uit films waarin professionals laten zien hoe ze op methodische wijze gesprekken voeren met jongeren, en interactieve video’s waarin studenten kunnen experimenteren met verschillende reactiemogelijkheden. Verder komen er trainershandleidingen, rollenspellen en uitgeschreven scripts.

Mouw, J.M. (RUG)
Orde in de virtuele kleuterklas. Een virtual reality leeromgeving als innovatieve proeftuin om klassenmanagementvaardigheden te vergroten
Aankomende leerkrachten vinden dat de opleiding onvoldoende voorbereidt op het aanpakken van ordeproblemen. Daarom wordt een innovatieve en interactieve virtual reality-kleuterklas ontwikkeld, waarin studenten van de academische pabo in Groningen kunnen experimenteren met reactieve en preventieve kleuterklassenmanagementstrategieën. Doelen zijn studenten te trainen in het aanpakken van ordeproblemen en geloof in eigen kunnen te vergroten. De VR-omgeving maakt het opnieuw doorlopen van lastige situaties mogelijk, zonder gevolgen voor de leerkracht-leerlingrelatie. Zo ontwikkelen aanstaande leerkrachten op een veilige manier klassenmanagementvaardigheden.

Steen, A. van der (Hogeschool van Amsterdam)
Community Health School Nieuw-West
De voeding en diëtetiek-professional zal zich steeds vaker richten op preventie en gezondheidsbevordering. Daarbij is aansluiting bij de beleving, ervaring en wilskracht van doelgroepen belangrijk. Samen met bewoners van een wijk waar gezonde voeding niet vanzelfsprekend is, richten studenten de ‘Community Health School Nieuw-West’ op. Daarin vergroten ze hun kennis en vaardigheden op het gebied van gezond leven en gezond eten. Beoogde uitkomst is een prototypecurriculum, waarin continue uitwisseling van kennis en ervaring tussen bewoners en studenten centraal staat.

Bogers, L. (Hogeschool van Amsterdam)
Open-source materiaalarchief voor transdisciplinair en kritisch maakonderzoek
Keuzeonderwijs met nieuwe materialen, in gespecialiseerde werkplaatsen is populair. Praktijkwerk in een creatieve omgeving met veel vrijheid is voor studenten aantrekkelijk; voor de begeleiding arbeidsintensief. Dit voorstel komt studenten tegemoet in hun behoefte om te werken met innovatieve bewerkingstechnieken en materiaalinnovaties, waarbij ervaringsgericht leren met ruimte voor eigen inbreng centraal staat. Contacttijd met docenten kunnen studenten benutten om kritisch en transdisciplinair te reflecteren op individuele creatieve onderzoekspraktijken, die de studenten ontwikkelen door hun persoonlijke interesses en talenten in te zetten.

Bouwer, R. (VU)
De Schrijfmachine. Grip op het schrijfproces met tools voor zelfregulerend academisch schrijven
Om volwaardig te functioneren in de kennismaatschappij moeten studenten hun ideeën helder kunnen overbrengen. Het schrijven van wetenschappelijke teksten, zoals een onderzoeksvoorstel of scriptie, blijkt echter een struikelblok te zijn. Het project De Schrijfmachine heeft als doel om studenten meer grip te geven op hun schrijfproces. De Vrije Universiteit ontwikkelt een digitaal platform bestaande uit beproefde instrumenten voor het meten en bevorderen van schrijfprocessen. Studenten leren – met meer motivatie, zelfvertrouwen en doorzettingsvermogen – betere academische teksten te schrijven.

Da Rin, M. (UvT)
High-quality European case studies for Entrepreneurial Finance students
Goed onderwijs leert studenten hoe ze theorie en praktijk kunnen overbruggen. Bij Bedrijfskunde is de praktijk vaak beperkt tot stages laat in het curriculum. Dat beperkt studenten in het leren theoretische kennis praktisch toe te passen. Een alternatief is studenten situaties voor te leggen die dicht bij een managementervaring liggen, en waar analyse en besluitvorming centraal staan. Om die werkelijkheid zo goed mogelijk te benaderen, stelt de UvT casussen – met docentenhandleiding – over ondernemende bedrijven en hun fondsenwerving samen.

Gorkom, P.J.L.M. van (Fontys)
Virtual reality en 360°-video’s training ‘vitaal bedreigde patiënt’
De opleiding Verpleegkunde traint studenten in het herkennen van en handelen in levensbedreigende situaties. Ervaringsgericht leren is voor dit onderwerp echter niet mogelijk. Daarom ontwikkelt Fontys onderwijs om volgens protocol te leren handelen in zo’n complexe en vaak stressvolle situatie. Via simulaties met 360 gradenvideo’s en virtual reality met avatars, worden authentieke situaties nagebootst. Deze simulaties maken het voor studenten mogelijk om te ervaren wat het effect is van bepaalde keuzes in het handelen.

Henssen, D.J.H.A. (RUMC)
Multidimensionaal leren voor – en door – (bio)medische studenten
(Bio)medische studenten hebben vaak moeite om zich anatomische structuren in 3D voor te stellen en om de onderlinge verhoudingen daarvan te doorgronden. Binnen de vakken Anatomie en Radiologie zijn deze inzichten van groot belang. Met een innovatieve vorm van mixed-reality learning kunnen studenten in de leerlijn Mechanismen van Gezondheid en Ziekten leren om zelf augmented en virtual reality-modellen en 3D prints te maken op basis van radiologische data. Hiermee kunnen ze de complexe anatomische verhoudingen aan elkaar uitleggen.

Ierna, C. (VU)
Een nieuwe canon voor de geschiedenis van de filosofie
Geschiedenis van de filosofie wordt vrijwel uitsluitend chronologisch met een standaard canon van auteurs en teksten gedoceerd. De Vrije Universiteit wil deze benadering radicaal veranderen door de aanpak om te draaien. Een aanpak die start in het heden en stapsgewijs terug redeneert aan de hand van de vraag: welke denkers en bronnen uit het verleden zijn nodig om het heden te begrijpen? Deze werkwijze leidt naar verwachting tot een beter begrip van de relaties tussen heden en verleden.

Kloos, F. (Hogeschool van Amsterdam)
Cross-cultural data literacy
Derdejaarsstudenten van het themasemester Information Design van de opleiding Communicatie & Multimedia Design zijn niet ‘data literate’. De HvA wil studenten leren datavisualisaties te maken vanuit een menselijk perspectief en voor maatschappelijk belang, samen met docenten, internationale experts en partnerscholen. Ze leren data verzamelen uit de eigen leefomgeving, die data uit te wisselen met internationale partners en ze vervolgens te duiden en te visualiseren. Ze leren hierdoor niet alleen die andere cultuur beter kennen, maar ook zichzelf.

Maas, M.J.M. (HAN)
De feedback toolbox. Een praktische handreiking voor studenten en docenten voor het geven, ontvangen en gebruiken van ‘feedback for learning’
De opleiding Fysiotherapie kende een toetsprogramma dat na afloop van een onderwijseenheid werd afgenomen, om te zien in hoeverre studenten doelstellingen hadden gerealiseerd. In 2019 is het concept ‘programmatisch toetsen’ ingevoerd, waarbij feedback centraal staat. Studenten en docenten lopen hierin tegen problemen aan. In dit project ontwikkelt de opleiding samen met hen werkvormen die het feedbackproces faciliteren. Daar horen beschrijvingen bij van ieders rollen en taken, en van randvoorwaarden. De toolbox komt online beschikbaar en in de vorm van kaarten.

Mak-van der Vossen, M.C. (VUMC)
Zwijgen is oud, spreken is goud. Ontwikkeling en implementatie van een Minimale Interventie Strategie om docenten te ondersteunen bij het identificeren en bespreken van onprofessioneel gedrag van studenten
Onprofessioneel gedrag van een geneeskundestudent voorspelt onprofessioneel gedrag als arts. Ondanks voorlichting weten docenten niet goed hoe te reageren op onprofessioneel gedrag. In dit project ontwikkelt het medisch centrum van de Vrije Universiteit een minimale interventiestrategie. Docenten leren hoe ze onprofessioneel gedrag kunnen herkennen en op welke manier zij dat bespreekbaar kunnen maken. De student die onprofessioneel gedrag vertoont ontvangt feedback waarmee hij zijn gedrag kan bijstellen. Overige studenten zien hoe docenten reageren en leren van voorbeeldgedrag.

Overdijk, M. (Hogeschool voor de Kunsten Utrecht)
Ideation in mixed reality. Werkvormen voor ruimtelijk ontwerpend onderzoek
Studenten ruimtelijk ontwerp verkennen door middel van ontwerpend onderzoek hedendaagse vraagstukken. In dit project ontwikkelt de HKU werkvormen voor ruimtelijk ontwerpend onderzoek. Onder de noemer embodied design werken studenten met technieken die het lichaam als uitgangspunt nemen in het ontwerpproces. Hierbij worden beweging, interactie en ruimtelijke ervaring ingezet om ideeën te ontwikkelen. Om interacties te organiseren en de zintuiglijkheid van de virtuele ervaring te verrijken, wordt de leeromgeving uitgebreid met fysieke materialen en objecten tot een mixed reality-omgeving.

Pereira Pessoa, M.V.P.P. (UT)
Need-based learning. Integrating just-in-time-learning and role-playing-game in a PBL-setting
Het bedrijfsleven en de afnemers van zijn producten hebben behoefte aan een nieuwe generatie ingenieurs. Om daaraan tegemoet te komen, ontwikkelt de Universiteit Twente een innovatieve pedagogische benadering voor het onderwijzen van productontwerp en -ontwikkeling. Het traditionele project-based leren heeft problemen met multidisciplinaire teams, terwijl de nieuwe aanpak dat inbedt door een combinatie van just-in-time leren en rollenspel aan te bieden. Er komt ook een webtoepassing met een leeromgeving die rekening houdt met achtergrond, behoeften en tempo van de studenten.

Stigt, M. van (Hogeschool Utrecht)
Van project- naar procesgericht onderwijs: ervaren en onderzoeken
Juist voor studenten stedelijke ontwikkeling is het belangrijk om kennis van en ervaring met sociale, politieke en bestuurlijke processen op te doen. Dat kan door simulaties. Onderzoekers en studenten ontwikkelen samen een rollenspel dat de praktijk simuleert, onderzoekt en verbetert. Wat in de praktijk niet kan is in simulaties wel mogelijk: verschillende uitkomsten van het afwegings- of onderhandelingsproces onderzoeken door het proces stil te zetten en zelfs terug te spoelen. Zo wordt systematisch onderzoek van succes- en faalfactoren mogelijk.

Timman-Jacobse, A. (HAN)
Verrijking van de leeromgeving met de komst van een virtuele client
Bij vaktherapie en toegepaste psychologie is interactie met cliënten belangrijk. De kwaliteit van de interactie is een voorspellende factor voor het slagen van een interventie. Studenten oefenen contact maken en communiceren in rollenspellen. Virtual reality (VR) biedt meer mogelijkheden. In de opleiding Toegepaste Psychologie ontmoeten studenten in een virtuele omgeving een virtuele cliënt en oefenen ze communicatievaardigheden. Na het gesprek krijgt de student feedback vanuit de VR-toepassing. De docent kan zien waar de student extra training nodig heeft.

Vliet, E.A. van (UvA)
IGuideME. De digitale applicatie voor activeren, motiveren en persoonlijke feedback
Bij grootschalig onderwijs kunnen docenten niet alle studenten van persoonlijke feedback voorzien. Doel van dit project is het geven van tijdige persoonlijke feedback en inzicht in het leerproces. Dat gebeurt via een veelzijdige onderwijsmethode in combinatie met de applicatie IGuideME. Dat is een feedbackinstrument waar informatie over het leerproces overzichtelijk bij elkaar staat. Door het proces te automatiseren is het mogelijk grote groepen studenten gepersonaliseerde feedback te geven. Deze aanpak daagt studenten uit, activeert en motiveert ze.

Wal, A.M. van der (UL)
The African digital age. Collecting and analysing ephemeral sources with students of history
Traditionele vaardigheden om bronnen te analyseren, bereiden geschiedenisstudenten onvoldoende voor op het werken met digitale bronnen en onlinecollecties. Digitale geletterdheid van deze studenten, zoals het kritisch beoordelen en authentiseren van onlinebronnen, is cruciaal om een goed opgeleide historicus te worden. Dit project richt zich specifiek op de digitale toegang van nieuwe mediatechnologieën in Afrika. Geschiedenisstudenten die gespecialiseerd zijn in Afrikaanse historie, worden opgeleid in het selecteren, beoordelen, evalueren en archiveren van online primaire bronnen.

Wijchen, J.E.J.L. van (HAN)
Critical emancipative learning, joyful complex, comfortable uncertain!
Aangezien alle lerenden uniek zijn, is het vreemd om te streven naar één lesmethode. Binnen de opleiding Fysiotherapie is een ‘open leerlandschap’ ontstaan. Studenten en docenten nemen een kritische leerhouding aan, voelen zich afhankelijk van en verantwoordelijk voor elkaar, en accepteren onzekerheden. Tegelijkertijd voelen ze zich comfortabel. De uitdaging voor studenten is het maken van keuzes in een onzekere en complexe context. In dit project gaat de opleiding na op welke manier ze studenten daarbij het beste kan faciliteren.