Tussenevaluatie 2017 Evaluatieprogramma Passend Onderwijs: continuering en bijstelling

OCW en het NRO zullen het Evaluatieprogramma Passend Onderwijs tot en met 2020 continueren, met daarin de nodige bijstellingen. Dit gebeurt op basis van een tussentijdse evaluatie van het onderzoeksprogramma, die afgelopen voorjaar werd gedaan.

Het huidige onderzoeksconsortium onder leiding van het Kohnstamm Instituut is nu gevraagd om een voorstel in te dienen voor de komende jaren. Daarvoor hebben OCW en het NRO op basis van de tussenevaluatie de volgende kaders meegegeven:

  • Vermindering van het aantal deelonderzoeken en (de omvang van) onderzoeksrapporten
  • Minder dataverzameling, meer data-analyse
  • In afstemming met het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs meerjarig volgen van de loopbanen van leerlingen in relatie tot passend onderwijs, via het combineren van verschillende databronnen
  • Meer verbinding leggen tussen de deelonderzoeken binnen het evaluatieprogramma
  • Verbetering van afstemming, communicatie en dialoog van het consortium met de onderwijspraktijk

Het consortium levert aan het eind van de zomer het nieuwe voorstel op. Bij een goede beoordeling leidt dit in het najaar tot toekenning van vervolgsubsidie voor de periode tot en met 2020.

Onderzoek naar Passend Onderwijs

Het NRO-onderzoeksprogramma Evaluatie Passend Onderwijs (2014-2020) evalueert de invoering van Passend Onderwijs op beleids- en praktijkaspecten. Het NRO heeft het onderzoek opgesplitst in een kortetermijnevaluatie (2014-2015) en een meerjarige evaluatie (2015-2020).
In het voorjaar van 2017 hebben NRO en OCW het programma tussentijds geëvalueerd. Op verzoek van het NRO heeft dr. Rob Gilsing van het Verwey-Jonker Instituut een tussenevaluatie van de meerjarige evaluatie uitgevoerd. In een rapport presenteert hij de bevindingen van deze tussenevaluatie en brengt hij advies uit over het vervolg.

De tussenevaluatie bevat ook aanbevelingen aan het NRO, op basis waarvan de begeleiding van het onderzoek anders zal worden georganiseerd.