Geïntegreerde onderwijsvoorzieningen (eerste tussenrapportage)

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) heeft in 2018 een beleidsregel gepubliceerd voor experimenten die willen toewerken naar een geïntegreerde onderwijssetting tussen regulier en speciaal onderwijs. In dit NRO onderzoeksproject wordt onderzoek gedaan naar deze experimenten.

Uit de eerste tussenrapportage blijkt dat er op beleidsniveau consensus is over de visie op de experimenten. Wat betreft het cultuurniveau kan geconcludeerd worden dat er duidelijke verschillen te zien zijn tussen de experimenten. Bij bijna alle locaties is er nog geen sprake van één gezamenlijke schoolcultuur. Voor het praktijkniveau kan geconcludeerd worden dat hier de grootste variatie zit tussen de experimenten. Dit wordt onder andere zichtbaar in de mate waarin er met gemengde groepen wordt gewerkt. Het wegnemen van de belemmerende factoren op alle drie niveaus is een belangrijke aanbeveling voor de experimenten om verder te werken aan de geïntegreerde onderwijsvoorziening.

Hieronder vind je de volledige tussenrapportage en de factsheet met een overzicht van de bevorderende en belemmerende factoren om te komen tot één geïntegreerde onderwijsvoorziening. Voor inhoudelijke vragen over het onderzoek kan je contact opnemen met de projectleider: dr. A. A. de Boer (Rijksuniversiteit Groningen).