Peilingsonderzoeken Engels en Mondelinge Taalvaardigheid van start

Sinds 2014 voert de Inspectie van het Onderwijs de regie over de peilingsonderzoeken onder de naam Peil.Onderwijs (spreek uit: peil-punt-onderwijs). De onderzoeken worden sinds 2016 via het NRO uitgezet.

De peilingen richten zich op de leergebieden die onderscheiden worden in de kerndoelen en vinden plaats in groep 8 van het basisonderwijs en/of bij schoolverlaters in het speciaal (basis)onderwijs. Onlangs heeft het NRO binnen de subsidieronde Peil.Onderwijs 2017-2018 de projectvoorstellen gehonoreerd voor peilingen in twee domeinen.

1. Peil.Onderwijs Engels einde basisonderwijs

  • Naam hoofdaanvrager: Prof. dr. R.J. (Roel) Bosker (Rijksuniversiteit Groningen)
  • Consortiumpartners: Faculteit Letteren, GION en Lerarenopleiding (RuG), CITO en HvA

2. Peil.Onderwijs Mondelinge Taalvaardigheid speciaal basisonderwijs en speciaal onderwijs

  • Naam hoofdaanvrager: mw. dr. F (Femke) Scheltinga (ITTA UvA bv)
  • Consortiumpartners: Cito, CED-groep

Deze peilingsonderzoeken worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met de Inspectie van het Onderwijs.
Voor elk peilingsonderzoek was € 450.000 beschikbaar.
De looptijd van de peilingsonderzoeken is twee jaar: van 2017 tot 2019. De Inspectie van het Onderwijs zal in 2019 een publieksvriendelijke rapportage over de resultaten publiceren.

Toekomstige peilingen

De voorbereidingen voor de peilingen Rekenen en Schrijfvaardigheid in het (speciaal) basisonderwijs zijn in volle gang. Het NRO maakt hierover na de zomer meer bekend. De deadline voor het indienen van intentieverklaringen wordt half november verwacht. De deadline voor het indienen van de definitieve voorstellen, rond half december.

Stelselmonitoring door de Inspectie

Peil.Onderwijs is onderdeel van de stelselmonitoring door de Inspectie. Aan de hand van de peilingen worden uitspraken gedaan over de resultaten op het niveau van het onderwijssysteem, niet op het niveau van individuele leerlingen of scholen. Voor deelnemende scholen wil de Inspectie meerwaarde creëren in de vorm van een terugkoppeling die handvatten biedt voor de eigen kwaliteitszorg. Deze terugkoppeling wordt verzorgd door de partijen die de peilingsonderzoeken uitvoeren.

» meer informatie over het onderzoeksprogramma Peil.Onderwijs
» Bekijk ook de website over
Peil.onderwijs van de Inspectie van het Onderwijs