Voorlopig tijdpad van call voor beleidsgericht onderzoek ‘Sturingsaanpak curriculum.nu’

Het NRO heeft een call for proposals in voorbereiding voor (monitor-)onderzoek naar de sturingsaanpak van curriculum.nu. De voorlopige verwachting is dat deze call na de zomer van 2019 open gaat.

Al langere tijd wordt gewerkt aan de curriculumherziening primair en voortgezet onderwijs. Onder andere vakdocenten, schoolleiders, lerarenopleiders en wetenschappers zijn in de huidige ‘ontwikkelfase’ bij het proces betrokken. Hierna volgt de ‘realisatiefase’, waarvoor het ministerie van OCW aan het NRO heeft gevraagd om langlopend beleidsonderzoek uit te zetten. Dit onderzoek moet in vier jaar de stimulerende en belemmerende factoren in kaart brengen van de sturingsaanpak van de realisatiefase.

Tijdpad

In een recente Kamerbrief (20 december 2018) schetst minister Slob het verloop en het vervolg van de curriculumherziening po & vo. Hierin wordt duidelijk dat het tijdpad verschuift. Daarom verwacht het NRO nu dat de call pas na de zomer van 2019 wordt opengesteld.

De minister beschrijft over curriculum.nu dat naar verwachting in het voorjaar de huidige ‘ontwikkelfase’ wordt afgerond. De opbrengsten van de ontwikkelteams per leergebied worden dan afgerond en openbaar gemaakt. Vervolgens wordt de tijd genomen om het geheel aan opbrengsten te bespreken met het onderwijsveld. In de tussentijd wordt tevens gewerkt aan het versterken van de leergebieden en worden, waar nodig, bouwstenen verder aangescherpt. Tot slot wordt in deze periode de vervolgaanpak nader uitgewerkt.
Na de zomer van 2019 wordt het definitieve advies van de coördinatiegroep verwacht over de inhoudelijke voorstellen en de vervolgaanpak. De coördinatiegroep stuurt het proces aan van de curriculumherziening. Na de zomer van 2019 zal naar verwachting de ‘realisatiefase’ beginnen.

» lees de volledige Kamerbrief

Openstelling subsidieronde

De openstelling van de subsidieronde ‘sturingsaanpak curriculum.nu’ staat nog niet vast. Zodra duidelijk is wanneer de subsidieronde wordt opengesteld zal dit bekend worden gemaakt via deze website, via de NRO-nieuwsbrief en het Twitter-account. In onze subsidiekalender is steeds de meest actuele stand van zaken te vinden.

In de call for proposals zal meer achtergrondinformatie staan. Bij overige vragen kunt u contact met het NRO opnemen via probo@nro.nl.