Verwachte call: Onderwijsachterstandenbeleid in de school

In het kader van het R&D-programma Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) wordt naar verwachting in september de call for proposals gepubliceerd voor het onderzoek ‘Onderwijsachterstandenbeleid in de school’.

Het onderzoek ‘OAB in de school’ dient enerzijds inzicht te geven in het integraal schoolbeleid dat scholen voeren om onderwijsachterstanden tegen te gaan en in de redeneerlijnen die hieraan ten grondslag liggen. Oftewel: hoe richten scholen hun beleid in om onderwijsachterstanden tegen te gaan, welke rol spelen bijvoorbeeld schoolbesturen en gemeentebeleid hierin, welke doelstellingen beogen scholen met de gekozen aanpak en welke argumentaties liggen ten grondslag aan de gemaakte keuzes?

Anderzijds moet het onderzoek inzicht bieden in de mate waarin de opgehaalde redeneerlijnen en het gevoerde onderwijsachterstandenbeleid gefundeerd zijn op wetenschappelijke inzichten. Kortom: welke redeneerlijnen zijn vanuit de theorie of eerder wetenschappelijk onderzoek onderbouwd?

De scope van het onderzoek betreft het primair onderwijs en dan in het bijzonder scholen waar gericht onderwijsachterstandenbeleid wordt gevoerd. Het onderzoek ‘Onderwijsachterstandenbeleid in de school’ is onderdeel van een R&D-programma, dat scholen meer kennis wil bieden over effectieve interventies om onderwijsachterstanden te verkleinen.

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt € 200.000. Er zal één voorstel worden gehonoreerd. De looptijd van het onderzoek bedraagt maximaal 2 jaar. Toekenning vindt naar verwachting plaats in maart 2021. Na openstelling dienen intentieverklaringen naar verwachting medio november 2020 en de definitieve aanvragen begin januari 2021 te worden ingediend.