Vijf nieuwe onderzoeksprojecten voor beleidsgericht onderwijsonderzoek 2018

Vijf onderzoekers ontvangen NRO-subsidie om twee of drie jaar lang beleidsgericht onderzoek te doen.  Er golden drie verschillende thema’s voor deze subsidieronde.

De drie thema’s voor deze ronde waren afkomstig uit het NRO-onderzoeksprogramma 2016-2019:

  1. Onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs
  2. Onderwijs en levensloop
  3. De socialiserende functie van het onderwijs

Voor het onderzoek naar deze thema’s stelde het NRO € 1.800.000 in totaal beschikbaar: maximaal € 450.000 per project. De onderzoeken hebben een looptijd van twee tot drie jaar. Per thema staan hieronder de gehonoreerde voorstellen weergegeven.

Thema: Onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs

Binnen dit thema werden de volgende twee voorstellen gehonoreerd.

• Aard en doorwerking van sturingsrelaties: de sleutel tot toekomstig onderwijs
door M.E. Honingh (Radboud Universiteit Nijmegen), prof. dr. F. Geijsel en mr. dr. M.F. Nolen

In dit onderzoek wordt nagegaan wat de aard is van de sturingsrelatie tussen bestuurders en schoolleiders. En hoe werkt deze relatie door op de ontwikkeling van toekomstgericht onderwijs door leraren?

• Keuzemomenten in de beroepskolom
door dr. J. Meijer (Universiteit van Amsterdam), drs. P. Koopman en drs. A. van der Meijden

In hoeverre valt het risico op studie-uitval in te schatten, op basis van persoonlijke en omgevingskenmerken van studenten en als gevolg van bepaalde keuzes? En in hoeverre is het mogelijk om vast te stellen wat de kenmerken zijn van studenten die wel en niet uitvallen gedurende de studieloopbaan? Op deze vragen willen de onderzoekers een antwoord formuleren. Het onderzoek richt zich met name op de overgang mbo-hbo.

Thema: Onderwijs en levensloop

Binnen dit thema werden de volgende twee voorstellen gehonoreerd.

• Ongelijke kansen bij de overgang van middelbaar beroepsonderwijs naar arbeidsmarkt
door prof. dr. B.J. ter Weel (SEO Economisch Onderzoek), dr. A. Heyma, S. van der Werff Msc,  P. Bisschop Msc en E. van den Berg Msc

Het onderzoek focust zich op de overgang tussen het middelbaar beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt. Het doel ervan is om enerzijds te bestuderen welke rol factoren als opleidingsrichting en sociaaleconomische achtergrond spelen in deze overgang. Daarnaast focust het onderzoek zich op de oorzaken van de verschillen in de arbeidsmarktkansen.

• De langetermijneffecten van onderwijsaanpassingen voor (hoog)begaafde basisschoolleerlingen
door dr. T. Schils (Maastricht University), D. de Graaf en drs. D. Houkema

In dit project wordt onderzoek gedaan naar veelvoorkomende onderwijsaanpassingen voor (hoog)begaafde leerlingen op de basisschool: 1) plusklassen 2) voltijds hoogbegaafdheidsscholen, en 3) een jaar korter onderwijs. Wat zijn de effecten op hun voortgang in het voortgezet onderwijs? De onderzoekers zoeken naar wetenschappelijke meerwaarde, maar ook naar handvatten hoe (hoog)begaafde leerlingen het beste bediend kunnen worden in het basisonderwijs zodat ze het onderwijsniveau bereiken dat past bij hun capaciteiten.

Thema: De socialiserende functie van het onderwijs

Binnen dit thema werd het volgende voorstel gehonoreerd.

• Identiteitsontwikkeling, Radicalisering en Onderwijs (IRON)
door dr. M.A.J. Ezinga (Verwey-Jonker Instituut), dr. S.M.A. Sieckelinck, prof. dr. F.M. Weerman en dr. A. Slotboom

Hoe kun je radicalisering en polarisatie in de klas signaleren en tegengaan? Het doel van ditproject is om leraren en scholen in de laatste fase van het primair onderwijs en in de beginfase van het voortgezet onderwijs hiervoor meer handvatten te bieden.