Nu beschikbaar: subsidie voor kortlopend praktijkgericht onderwijsonderzoek

De vijfde subsidieronde voor kortlopend praktijkgericht onderzoek is geopend. De selectie van de beste projecten verloopt opnieuw volgens de twee fasen-procedure. Hierin worden in de eerste fase consortia met de beste ideeën beloond met 20.000 euro, om die in de tweede fase verder uit te werken.

Met de twee fasen-procedure wil de NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderzoek (PPO) consortia meer tijd geven om goede contacten te leggen, onderlinge verwachtingen uit te spreken en goede afspraken te maken over de opzet en uitvoering van het beoogde onderzoek.

Daarnaast wil de PPO in deze ronde dat aanvragers voortbouwen op bestaande kennis. Daarom is het alleen mogelijk om aanvragen in te dienen voor praktijkvragen die voortkomen uit onderzoek dat eerder door het NRO is gefinancierd. Het betreffende onderzoek moet uiterlijk op 12 september 2019 afgerond zijn.

De procedure in twee fasen

De procedure bestaat uit de volgende twee fasen:

  1. Consortia van onderwijsinstellingen en onderzoekers dienen een beknopte startaanvraag in voor een kortlopend onderzoek (18 maanden) naar een vraagstuk dat in de onderwijspraktijk speelt, en dat voortkomt uit eerder door het NRO gefinancierd onderzoek (afronding uiterlijk op 12 september 2019). Het NRO selecteert uit de aanvragen de 30 beste ideeën. Deze consortia krijgen elk 20.000 euro om hun idee verder uit te werken.
  2. De 30 consortia dienen een uitgewerkt onderzoeksvoorstel in. Deze worden door het NRO beoordeeld en uiteindelijk krijgen de meest veelbelovende consortia (maximaal 22) een subsidie van 100.000 euro om hun onderzoeksproject uit te voeren.

Onderwijssectoren en thema’s

Aanvragers maken een keuze voor een project in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs, of voor een sectoroverstijgend project. Voor deze subsidieronde is verder geen specifiek thema geselecteerd. Bestaande en afgeronde, door het NRO gefinancierde onderzoeksprojecten vormen input voor aanvragen. Dit zijn onderzoeken die gehonoreerd zijn binnen de programma’s voor fundamenteel, beleidsgericht of praktijkgericht onderzoek. Het kunnen empirische onderzoeken zijn, maar ook overzichtsstudies. Binnen deze studies zijn vaak inzichten opgedaan die om vervolgonderzoek vragen. Consortia kunnen voortbouwen op eigen onderzoek of op onderzoek van anderen.

Belangrijke data

Intentieverklaringen moeten 6 juni 2019 binnen zijn. Consortia hebben tot 12 september 2019 de gelegenheid om een beknopte startaanvraag te schrijven.
Begin januari 2020 wordt bekend welke consortia hun idee verder mogen uitwerken. Zij hebben daar vervolgens de tijd voor tot 19 mei 2020. De uitgewerkte plannen worden dan beoordeeld en rond september 2020 kunnen de geselecteerde projecten van start gaan.

» Ga naar de NWO-financieringspagina voor meer informatie en voor de call for proposals.
» Meer informatie over deze subsidieronde is te verkrijgen bij Maartje Kouwenberg en Irma Nadal (ppo@nro.nl).
» Bekijk ook de programmapagina Praktijkgericht onderwijsonderzoek – kortlopend.