Vooraankondiging call: Bestuurlijk vermogen en de werking van professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs

Het NRO ontwikkelt een onderzoeksprogramma ‘Bestuurlijk vermogen en de werking van professionaliseringsprikkels in het voortgezet onderwijs’, in opdracht van het ministerie van OCW. De planning is om de bijbehorende call for proposals in juli 2019 te publiceren.

De deadline voor het indienen van intentieverklaringen is 12 september 2019, 14:00 uur.
De deadline voor het indienen van uitgewerkte aanvragen is 26 september 2019, 14:00 uur.

Over het onderzoeksprogramma

Naar aanleiding van de Staat van het Onderwijs 2016-2017 heeft het ministerie van OCW behoefte aan meer inzicht in de bestuurskracht van besturen in het voortgezet onderwijs wat betreft de borging van de onderwijskwaliteit. In het verlengde hiervan -om de kwaliteit van het onderwijs meer te verbeteren en te waarborgen- is er behoefte aan inzicht in professionaliseringsprikkels op vier niveaus in het stelsel. Het gaat om prikkels gericht op: 1) bestuurders, 2) intern toezicht, 3) schoolleiders en 4) leraren zelf.

Het beoogde onderzoek moet bijdragen aan meer inzicht in de relatie tussen besturen en onderwijskwaliteit. Daarnaast moet het onderzoek ook inzicht geven in (de werking van) prikkels die in het stelsel zijn ingebouwd ter ondersteuning van de professionele ontwikkeling van besturen, schoolleiders en leraren gericht op het verbeteren en waarborgen van de onderwijskwaliteit.

Expertmeeting

Ter voorbereiding was er op dinsdagmiddag 16 april 2019 een expertmeeting. De meeting was een gesprek tussen relevante onderzoekers, het NRO en beleidsmakers van OCW, de VTOI-NVTK, de Inspectie en de VO-raad. Met elkaar zijn de doelstelling, onderzoeksvragen en terminologie in de concept-call aangescherpt.