Vooraankondiging: NCO opent call for proposals voor een open module in het primair en voortgezet onderwijs

In het kader van het Nationaal Cohortonderzoek Onderwijs (NCO) opent eind maart een nieuwe call for proposals voor een open module in het primair en voortgezet onderwijs. Met het toekennen van een open module beoogt de programmacommissie door vernieuwend en baanbrekend onderzoek tot verrijking van de NCO-data te komen.

Het doel van het NCO is om een databestand op te bouwen dat toonaangevend is en gebruikt kan worden voor zowel fundamenteel als beleidsgericht onderwijsonderzoek. Met de subsidieronde voor open modules beoogt de programmacommissie de NCO-database te verrijken: nieuwe data moeten worden verzameld die een waardevolle aanvulling vormen op de reeds beschikbare NCO-data.

Hiertoe kunnen onderzoekers voorstellen indienen voor onderwerpen en vraagstukken binnen het primair of voortgezet onderwijs, die passen binnen een van de volgende onderzoeksthema’s van het NRO:

  1. De socialiserende functie van onderwijs
  2. Onderwijs en levensloop
  3. Het onderwijsbestel en sturing van en in het onderwijs

De uitgebreide beschrijving van deze thema’s treft u aan in het ‘NRO Onderzoeksprogramma 2016-2019’.

Het beschikbare budget voor deze subsidieronde bedraagt € 600.000. Er zal één voorstel worden gehonoreerd. De looptijd van het onderzoek bedraagt maximaal 4 jaar. Toekenning vindt plaats in december 2020. Na openstelling dienen intentieverklaringen uiterlijk 7 mei 2020 om 14:00 uur en de definitieve aanvragen op 21 mei om 14:00 uur te worden ingediend.