Vooraankondiging: SPRONG Educatief in januari 2019 open

In januari 2019 lanceren het NRO en Regieorgaan SIA het programma SPRONG Educatief. Hiermee zetten de regieorganen in op een structurele verbinding van regionale en nationale samenwerkingsverbanden op één thema binnen het praktijkgerichte onderwijsonderzoek. Het doel is te zorgen voor concentratie van de beschikbare onderzoekscapaciteit op de belangrijkste uitdagingen van het onderwijs, en daarmee voor het versterken van de kwaliteit en impact van het praktijkgerichte onderwijsonderzoek.

SPRONG Educatief verbindt bestaande regionale samenwerkingsverbanden van leraren(opleiders) en lectoren/onderzoekers, met een bestaand landelijk samenwerkingsverband van lectoren op één thema. De call for proposals die bij dit programma hoort, wordt begin januari opengesteld. De regieorganen stellen samen in totaal € 1,6 miljoen beschikbaar, waarmee vier consortia in de gelegenheid worden gesteld zich gedurende vier jaar te ontwikkelen tot robuuste en duurzame samenwerkingsverbanden van lectoren, onderzoekers, lerarenteams en teams van lerarenopleiders.

Gelijkwaardige samenwerking op een thema

De financiering is bestemd voor de ontwikkeling van plannen waarin de samenwerkingsverbanden hun visie en doelstellingen voor 2023 omschrijven. In een consortium werken leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers samen op basis van gelijkwaardigheid, waarbij zij kiezen voor één thema als speerpunt waarop zij het verschil willen maken. De organisatie en werkwijzen binnen het consortium vormen een gezonde basis voor het borgen van de onderzoeksresultaten in de praktijk én in de wetenschappelijke kennisbasis.

Het Brancheprotocol Kwaliteitszorg Onderzoek 2016-2022 en de uitwerking daarvan in het advies van de Werkgroep Kwaliteit van Praktijkgericht Onderzoek en het Lectoraat (Commissie-Pijlman) en het rapport ‘Meer waarde met hbo’, zijn leidend in het beoordelen van de kwaliteit van de plannen van aanpak.

Financiering van randvoorwaarden

Deze gezamenlijke subsidieronde valt onder het SIA-programma SPRONG, waarin focus en massa van praktijkgericht onderzoek aan hogescholen op relevante maatschappelijke thema’s wordt gestimuleerd. Het SPRONG-programma richt zich op de randvoorwaarden om tot goed praktijkgericht onderzoek te komen: bijvoorbeeld door netwerkvorming, deskundigheidsbevordering en versterking van het organiserend vermogen. Zo is ook SPRONG Educatief gericht op het versterken van de condities voor het doen van onderzoek op het gekozen thema; het is niet de bedoeling daadwerkelijk onderzoek te financieren.

Belangrijke data

  • De call voor het NRO-SIA-programma SPRONG Educatief wordt opengesteld op 8 januari 2019 en wordt dan gepubliceerd op de website van Regieorgaan SIA.
  • In de week daarna, op 16 januariorganiseren het NRO en Regieorgaan SIA een matchmakings- en voorlichtingsbijeenkomst. Daar krijgt u meer informatie over de call en heeft u de mogelijkheid partners te ontmoeten om mee samen te werken.
  • Er zal met vooraanmeldingen worden gewerkt: de deadline voor indienen daarvan is 28 maart 2019.
  • De sluitingsdatum voor het indienen van uitgewerkte plannen is 1 oktober 2019.

Het programma SPRONG Educatief is een uitwerking van het advies Praktijkgericht onderwijsonderzoek in wisselwerking dat de stuurgroep Ondersteunend Programma Praktijkgericht Onderwijsonderzoek (OPPO) heeft overhandigd aan beide organisaties.

Meer informatie

  • Neem voor meer informatie over de aanstaande subsidieronde contact op met Lex Sanou, programmamanager Regieorgaan SIA: lex.sanou@regieorgaan-sia.nl, telefoon: 06 24 90 48 31.
  • Neem voor meer achtergrondinformatie contact op met Linda Sontag, secretaris NRO Programmaraad voor Praktijkgericht Onderwijsonderzoek:  l.sontag@nwo.nl, telefoon: 070 344 09 41.