Werkplaatsen Onderwijsonderzoek

Op deze pagina vindt u actuele informatie over het onderzoeksprogramma Werkplaatsen Onderwijsonderzoek.

Doel van het programma
Structurele samenwerkingsverbanden van scholen en onderzoeksinstellingen lijken een goede bedding te vormen voor een koppeling van onderzoek en onderwijsvernieuwing. Dit worden wel academische werkplaatsen, kenniswerkplaatsen of werkplaatsen onderwijsonderzoek genoemd. Het NRO hanteert de naam ‘werkplaatsen onderwijsonderzoek’.

Vanuit dit programma zijn meerdere (pilots) werkplaatsen onderwijsonderzoek gefinancierd, in verschillende onderwijssectoren en op verschillende thema’s. Ook is een begeleidende studie gedaan om de succesfactoren van vruchtbare samenwerking te identificeren.

De PO-Raad stelt aan het NRO financiering beschikbaar voor één werkplaats onderwijsonderzoek in het primair onderwijs. Het gaat om een bedrag van in totaal € 600.000, te besteden in de schooljaren 2018-2019, 2019-2020 en 2020-2021.

Deze werkplaats is bedoeld om door middel van structurele samenwerking tussen onderzoek en onderwijspraktijk, kennis en inzichten te verkrijgen op het thema ‘gepersonaliseerd leren met ICT in het primair onderwijs’. In de werkplaats draait het om het genereren van op onderzoek gebaseerde kennis die aansluit bij actuele schoolontwikkelingsvragen, en om het gebruik daarvan in de onderwijspraktijk.

De procedure
De procedure bij het NRO kende 2 fases:
(1) het kenbaar maken van belangstelling via het indienen en presenteren van een vooraanmelding en
(2) het uitwerken van een volledige subsidieaanvraag.

Budget
De financiering voor de werkplaats ‘Gepersonaliseerd leren met ICT in het po’ is afkomstig van de PO-Raad. Er is in totaal € 600.000 beschikbaar.

Meer informatie

Toegekend project
Lees meer over het toegekende project in de projectendatabase:
iXperium Onderzoekswerkplaats Gepersonaliseerd leren met ICT.

Bijeenkomsten
N.v.t.

Van oktober 2018 tot najaar 2022 lopen twee werkplaatsen onderwijsonderzoek in het mbo. Zo’n werkplaats is een samenwerking tussen één of meer mbo-instellingen, en onderzoekers van universiteiten en hogescholen; zij hebben gezamenlijk een aanvraag opgesteld en voeren in samenwerking het onderzoek uit.

Beide werkplaatsen zijn rondom een thema ingericht. Eén van de werkplaatsen richt zich op het thema ict en leren; de andere werkplaats richt zich op het thema burgerschap. Na de start van de werkplaatsen bepalen de mbo-instellingen en onderzoekers van universiteiten en hogescholen gezamenlijk waarnaar zij precies onderzoek willen doen en hoe zij dit willen opzetten.

Budget
Het budget voor deze twee werkplaatsen is beschikbaar gesteld door het ministerie van OCW. Daarnaast dragen de deelnemende instellingen zelf bij aan de financiering. De werkplaatsen hadden een initiële looptijd van twee jaar. Inmiddels hebben het NRO en het ministerie van OCW de werkplaatsen geëvalueerd en besloten dat beide werkplaatsonderzoeken met twee jaar worden verlengd.

Meer informatie
Call for proposals Werkplaatsen Onderwijsonderzoek in het mbo (gesloten)

Toegekende projecten
De twee werkplaatsen die subsidie ontvangen hebben vindt u in de NRO-projectendatabase:

Bijeenkomsten
N.v.t.

Binnen deze pilot werken basisscholen, hogescholen en universiteiten vanuit een gelijkwaardige positie aan het verbeteren van de kwaliteit van het onderwijs. Hierbij vormen vragen uit de onderwijspraktijk de basis voor het onderzoek. De PO-Raad en het NRO zijn initiatiefnemers.

Onderwijs van hogere kwaliteit
Doel van de pilot in het primair onderwijs is om de kwaliteit van de onderwijs­praktijk te verhogen door:
1) het met (wetenschappelijke) kennis onderbouwd (evidence informed) handelen van onderwijzend personeel te vergroten;
2) kennis te ontwikkelen en te ontsluiten die op regionaal (en mogelijk landelijk) niveau leidt tot een kennisbasis bij besturen, scholen en leerkrachten;
3) de hogescholen en universiteiten een structurele verbinding met de praktijk te bieden voor opleiding en onderzoek.

De pilot draagt zo bij aan de ambities uit de Lerarenagenda en aan die uit het Bestuursakkoord PO 2014, gesloten tussen PO-Raad en het ministerie van OCW.

Budget
Het budget voor de pilot met twee werkplaatsen po is in totaal € 744.000. Dit is aangevuld met een budget van € 375.000 voor een derde werkplaats. Dit is in zijn geheel afkomstig van het ministerie van OCW.

Meer informatie
Call for Proposals Pilot Werkplaatsen Onderwijsonderzoek Primair Onderwijs (gesloten)

Zie ook:

Toegekende projecten
In 2016 kregen twee projecten in het primair onderwijs subsidie toegekend voor deelname aan de pilot werkplaatsen onderwijsonderzoek. De derde werkplaats in het primair onderwijs startte later dat jaar. De pilot leverde in februari 2018 een tussenrapportage van het eerste jaar onderzoek op.

De drie projecten vindt u in de NRO-projectendatabase:

Bijeenkomsten
Op 14 september 2016 gingen de werkplaatsen po officieel van start in het bijzijn van minister Bussemaker.
Eind maart 2017 bracht een delegatie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs & Vorming een werkbezoek aan de po-werkplaats POINT (Passend Onderwijs voor Ieder Nieuw Talent) in Tilburg: lees een impressie van het Vlaamse werkbezoek.

Twee samenwerkingsverbanden van vo-scholen, hogescholen en universiteiten gaan een pilot uitvoeren voor schoolontwikkeling door praktijkgericht onderzoek in de vorm van werkplaatsen. Zij ontvangen hiervoor subsidie voor de schooljaren 2017-2018 en 2018-2019.

Budget
Het ministerie van OCW stelde twee maal € 350.000 beschikbaar voor twee werkplaatsen onderwijsonderzoek in het voortgezet onderwijs, te besteden in de schooljaren 2017 – 2018 en 2018 – 2019.

Meer informatie

Toegekende projecten
In 2017 ontvingen twee werkplaatsen onderwijsonderzoek in het voortgezet onderwijs subsidie.

De twee projecten vindt u in de NRO-projectendatabase:

Bijeenkomsten
N.v.t.

Om de ontwikkelingen in de pilot-werkplaatsen te volgen en om generieke kennis te verzamelen, is een begeleidende studie uitgezet. Dit flankerende onderzoek bestaat uit drie delen:
– Een literatuurstudie naar de huidige stand van zaken in onderzoek naar onderzoekssamenwerkingen in po, vo en mbo;
– Good practice-beschrijvingen uit de onderwijspraktijk.
– Een evaluatieonderzoek naar werkbare elementen en randvoorwaarden voor een structurele onderzoekssamenwerking.

Budget
Het budget voor het flankerend onderzoek bedraagt in totaal € 150.000; hiervan komt € 50.000 uit het vaste budget van de NRO Programmaraad voor praktijkgericht onderwijsonderzoek (PPO). De overige financiering is afkomstig van het ministerie van OCW.

Meer informatie
Call for proposals Samenwerking Onderwijspraktijk, Hogescholen en Universiteiten ten behoeve van schoolontwikkeling/-innovatie (gesloten)

Toegekend project
In 2016 ontving een consortium van Oberon met de Universiteit Utrecht subsidie voor de uitvoering hiervan. Het project vindt u in de NRO-projectendatabase:

Bijeenkomsten
N.v.t.

Het NRO en de PO-Raad over de Werkplaatsen

De werkplaatsen onderwijsonderzoek primair onderwijs aan het woord

Andere initiatieven
Naast het NRO zijn er in Nederland nog andere initiatieven die zich bezighouden met werkplaatsen. In de zorg loopt bijvoorbeeld het ZonMW-programma Academische Werkplaatsen Transformatie Jeugd. Dit programma ondersteunt de transformatie van de jeugdhulp met 12 academische werkplaatsen.

Contactpersonen
Algemeen

Linda Sontag
ppo@nro.nl
tel. 070 344 09 41

Werkplaatsen Onderwijsonderzoek mbo

Nina Ouddeken
ppo@nro.nl
tel. 070 349 41 04